Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Ændrede frister for budgetproces

Ændrede frister for budgetproces

Med ændringen flyttes fristerne for budgetprocessen i 2023

Fra DAP 03.03.23

 

Kirkeministeriet har udstedt cirkulære om ændring af frister vedrørende budget 2024 i cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Med ændringen flyttes fristerne for budgetprocessen i 2023.

 

Af hensyn til at af få klargjort alle systemer til at understøtte budgetprocessen for 2024, efter den opdaterede lov om folkekirkens økonomi, har Kirkeministeriet valgt at udsætte fristen for udmelding af den foreløbige driftsramme til 15. maj 2023.

For herefter at give menighedsrådene tilstrækkelig tid til at udarbejde budgetbidraget, flyttes fristen for aflevering af budgetbidraget til den 30. juni 2023.

Folketinget behandler i øjeblikket forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og ophævelse af lov om forsøg i folkekirken. Processen i Folketinget kan følges her: Folketinget L18

Loven forventes vedtaget den 13. april 2023, blot to dage før der normalt er frist for udmelding af foreløbige driftsrammer for budget 2024. 

Kirkeministeriet er opmærksom på, at man mange steder allerede har planlagt møder i forhold til budgetproces 2024. Disse møder kan godt afholdes, og rammer og menighedsrådenes udgiftsniveauer m.v. kan også diskuteres. Kirkeministeriet skal dog opfordre til, at de formelle udmeldinger af rammer og indmeldinger af budget afventer, at der åbnes efter opdatering af systemerne.

EG Brandsoft oplyser, at der allerede kan arbejdes med menighedsrådenes budgetter i regnskabssystemet. Der arbejdes tillige på, at der kan overføres data til Økonomiportalen. Der vil dog kun kunne arbejdes med data i samme opsætning som i 2023-budgettet, og budgettet kan ikke afleveres til provstiet.

Det er særligt provstiudvalgene, som skal være opmærksomme på de forventede ændringer i lovgivningen, hvis der arbejdes videre med budgetterne inden åbning af systemerne. De væsentligste ændringer, som skal indarbejdes i Økonomiportalen (og Budgetstøttesystemet), inden der kan åbnes for systemerne, er implementeringen af projektbevillinger, etablering af reserver i provstiudvalgskasserne og selvstændige juridiske enheder. Desuden vil der ske en tilpasning af kontoplanerne, inden budgettet for 2024 kan åbnes.

Kirkeministeriet og Brandsoft er i dialog om løsningsmodellerne, som Kirkeministeriet også vil drøfte nærmere med Lokaløkonomigruppen, hvor Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen, Provstisekretærforeningen, Kordegneforeningen og Stifterne deltager.

 

Kirkeministeriet vil udsende nærmere oplysninger om de valgte løsninger, så snart det er muligt.

 

Fristudsættelsescirkulæret kan ses her: Fristændringscirkulære

 

Med venlig hilsen

Kirkeministeriet, Kontoret for Folkekirkens Økonomi og Bygninger

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.