Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Nyheder indenfor kirkefunktionærområdet

Nyheder indenfor kirkefunktionærområdet

- med betydning for menighedsrådet som arbejdsgiver

Udgivet på DAP 05.09.22

Stifternes kirkefunktionærgruppe har samlet en række af de mest aktuelle nyheder, der har betydning for menighedsrådene i forhold til deres rolle som arbejdsgiver.

Lønforhandling for kirkefunktionærer.

Vi er nået til den tid på året, hvor processen for lønforhandlinger for jeres kirkefunktionærer går i gang.

 

Inden den 15. september 2022 vil I kunne modtage et forslag til lønforhandling fra de faglige organisationer.

Senest den 15. november 2022 skal I sende begrundede svar og eventuelt modforslag til organisationen.

I kan læse mere om lønforhandlinger og processen og finde udkast til svarbrevet og forhandlingsreferater på DAP'en.

 

På siden godtfrastart.dk kan I også finde nyttig viden om lønforhandling i folkekirken.

 

Kirkeministeriet henstiller til, at alle menighedsråd i forbindelse med de årlige lønforhandlinger giver tillidsrepræsentanterne mulighed for at få relevante lønoplysninger for de personer, som den pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Såfremt der ikke er en tillidsrepræsentant, henstilles det, at centralorganisationen får mulighed for at få lønoplysningerne. Lønoplysningerne kan indeholde oplysninger om medarbejderens navn, arbejdssted, stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, lønindplacering og centralt og lokalt aftalte tillæg.

I er altid meget velkomne til at kontakte os i stiftet for generel vejledning om lønforhandling og praktikken i forbindelse med de eventuelle lønforhandlinger.

Har I brug for decideret partsrådgivning i sager om lønforhandling, kan I kontakte Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Overenskomstdækning af pensionerede

Skatteministeriet og OAO, CO10 og AC har indgået aftale om overenskomstdækning af pensionerede. Det betyder at pensionerede fx tjenestemænd eller andre som får udbetalt pension fra en arbejdsmarkedspension, omfattes af de eksisterende overenskomster pr. 1. juni 2022.

De relevante overenskomster og organisationsaftaler vil hurtigst muligt blive opdateret, ligesom der arbejdes på at implementere ordningen i FLØS, herunder overflytning af allerede eksisterende ansatte, som omfattes af denne ændring.

 

Seniorbonus

I henhold til cirkulære om seniorbonus, der trådte i kraft den 1. april 2022, så har medarbejdere ret til en seniorbonus fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år. Seniorbonussen udgør 0,8 % af den ansattes sædvanlige årsløn. Seniorbonussen udbetales én gang årligt ved førstkommende lønkørsel efter kalenderårets udløb.

 

Der er tal om en fleksibel ordning, hvor medarbejderen har ret til at konvertere seniorbonussen til én af følgende:

 

  • 2 betalte seniorfridage
  • Et ekstraordinært pensionsbidrag på 0,8 % af årslønnen

Medarbejderen skal senest den 1. oktober 2022 give arbejdsgiver besked om, hvorvidt man ønsker bonussen konverteret til seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag.

 

Ny barselsregler pr. 2. august 2022

Ideen med de nye regler er, at man ønsker større ligestilling mellem far og mor. Helt overordnet betyder det, at de begge får to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen, og derudover har de hver ni ugers øremærket orlov. De i alt 11 øremærkede uger kan kun afholdes af enten far eller mor, og hvis ugerne ikke bliver afholdt vil de bortfalde. Ud over de 11 øremærkede uger har både far og mor hver 13 uger, som de må fordele mellem sig, som de ønsker.

 

Endelig har mor fortsat 6 uger før forventet fødsel, altså det, vi kalder graviditetsorlov.

 

Disse regler gælder kun for børn, der bliver født 2. august 2022 eller senere. Er barnet født før denne dato, så er det de tidligere regler, der gælder. 

Maries nyhed.PNG

 

Se mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Ny orlovsmodel gælder for børn født fra 2. august 2022 (bm.dk) og på statens administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

 

Ophør af ansættelse af kirkefunktionærer på tjenestemandsvilkår

Kirkeministeriet har meddelt, de relevante (central)organisationer, at ministeriet fra 1. december 2022 ikke længere vil nyansatte kirkefunktionærer på tjenestemandsvilkår. Det drejer sig om stillinger som kirkegårdsleder (herunder også kirkegårdsleder, der er ansat i en stor administrationsstilling, med ledelsesret over den samlede personalegruppe ansat af menighedsrådet), kirkegårdsassistenter og de anførte 1. organister ved domkirkerne samt Holmens Kirke og Frederiksborg Slotskirke.

 

Kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter og de anførte 1. organister, der overgår direkte fra en stilling som tjenestemand (eller tidligere ansatte tjenestemænd i folkekirken, som er på ventepenge eller rådighedsløn) kan ansættes som tjenestemænd, når ansættelsen sker i samme stillingstype, idet tjenestemanden i disse tilfælde har krav på at medtage sin tjenestemandsstatus.

 

Kirkeministeriet oplyser, at de forventer, at der inden længe vil blive optaget forhandlinger med henblik på overenskomstdækning af de berørte grupper.

 

Kirkeministeriet vil på et senere tidspunkt udsende retningslinjer om, på hvilken måde ansættelse af de berørte grupper kan ske fra den 1. december 2022.

 

Har I spørgsmål til ansættelse af tjenestemænd, eller til de øvrige nyheder, er I velkomne til at kontakte jeres lokale stift.

 

 

Venlig hilsen

Kirkefunktionærgruppen 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.