Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Udsnit af kirkeorgel

Ansøgning til puljer

5% midler 

Provstiudvalget har oprettet en reservepulje på op til 5 % af den kirkelige ligning. Menighedsrådene kan søge om midler fra puljen som hjælp til uforudsete udgifter af en størrelse, som kirkekassen har svært ved selv at dække. 

Som hovedregel kan der ikke søges midler fra 5% puljen efter et arbejde er udført. Der kan dog opstå akutte tilfælde/årsager, hvor det har været umuligt at få en forhåndsgodkendelse. Her tages kontakt til provstikontoret. 

 

Ansøgningsprocedure

 1. Beslutning om at søge om midler fra 5% puljen skal vedtages på et menighedsrådsmøde og provstiudvalget skal godkende ansøgningen inden arbejde eller indkøb igangsættes. Ved akut opståede situationer, skal provsten orienteres og om muligt give forhåndsgodkendelse. 
 2. Udfyld ansøgningsskemaet - alle gule felter skal udfyldes. Der kan ikke henvises til tidligere fremsendte kvartalsrapporter. Hvis blanketten er mangelfuldt udfyldt, kan ansøgningen ikke behandles. Hent ansøgningsskemaet her. Ved klik på linket downloades skemaet klar til udfyldelse i Excell.
 3. Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
 4. Vedhæft den senest opdaterede kvartalsrapport
 5. Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
  Emnefeltet i mail udfyldes: "5% ansøgning til "xxx"- "menighedsrådets navn" 
 6. Ansøgningen behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde.(Bemærk at ansøgningen skal fremsendes 8 dage før mødet.) 

Ved udbetaling af bevilling skal det endelige regnskab og dokumentation for udgifter, sammen med bankoplysninger, sendes til provstikontoret. 

 

Anlægspuljen

 
Fra 1. januar 2022 trådte Næstved Provstis Anlægspulje i kraft og der er nu mulighed for at søge puljen.
 

Anlægspuljen er oprettet til finansiering af anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne, og puljen omfatter:

Kirkebygninger og kirkegårde, sognehuse, præsteboliger, udlejede boliger, øvrige bygninger og parkeringsarealer. Større maskinindkøb og teknisk udstyr samt energi- og klimaforbedrende tiltag.

Beslutning om at ansøge midler fra anlægspuljen skal vedtages på et menighedsrådsmøde og provstiudvalget skal godkende ansøgningen, inden arbejde eller indkøb igangsættes.

Brug gerne ”Tjeklisten” (se ansøgningsskemaets side 5-6) som guide til menighedsrådets overvejelser om anlægsprojekter.

Tilbud skal indhentes på sammenlignelige grundlag. Hvis tilbud indhentes fra virksomheder med relationer til menighedsrådet, skal der, uanset beløbets størrelse, indhentes tre tilbud.

Menighedsrådene afholder udgifterne til deres respektive projekter og fremsender kopier af fakturaer, som dokumentation for refusion.

Af hensyn til likviditeten i den enkelte kirkekasse, kan der efter ansøgning og godkendelse, udbetales á conto beløb.

Har menighedsrådet ikke brug for hele det godkendte beløb, går resten tilbage til fællesskabet, så andre får gavn af pengene.

 

Ansøgningsprocedure

 1. Beslutning om at ansøge midler fra anlægspuljen skal vedtages på et menighedsrådsmøde og provstiudvalget skal godkende ansøgningen, inden arbejde eller indkøb igangsættes.
 2. Brug gerne  "Tjeklisten" som guide til menighedsrådets overvejelser om anlægsprojekter. Find tjeklisten her.
 3. Puljen søges ved at udfylde ansøgningsskemaet som kan findes her.
 4. Alle relevante felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Hvis skemaet modtages mangelfuldt, returneres ansøgningen og kan først behandles ved ny ansøgning til provstiudvalget.
 5. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes sammen med referat fra menighedsrådsmøde og andre bilag: naestved.provsti@km.dk - emnefeltet i mail udfyldes: ”anlægspulje ansøgning til (menighedsrådets navn + projektets navn)".

Læs mere om anlægspuljen her.

 

Udviklingspuljen

Fra udviklingspuljen kan der søges midler til finansiering af arrangementer/projekter som medvirker til at fremme kirken som en relevant aktør i et samfund i stadig forandring.

Midler fra puljen kan søges af præster og menighedsråd fra flere pastorater i fælleskab (evt. 1 pastorat) og af provst og provstiudvalg.

Udviklingspuljen skal fremme, at aktiviteter/projekter, som endnu ikke er budgetfastsat, eller som ligger ud over det almindelige aktivitetsliv i kirkerne, kan virkeliggøres gennem finansiering herfra. 

Aktiviteter, som forventes at blive en fast del af sognets/sognenes fremtidige tilbud, bør i efterfølgende år, indarbejdes i driftsrammen.

Arrangementer/projekter der går på tværs mellem sognene i provstiet, og som derved kommer mange til gode, har første prioritet. 

Arrangementer/projekter, som er sogneorienteret, har anden prioritet.

Der kan søges midler for 12 måneder af gangen (fra projektet sættes i gang). Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni (i 2023 er ansøgningsfristen den 25. maj), 1. september og 1. november.

Bevillinger udbetales efter modtagelse af dokumentation for udgiften, og i henhold til beskrivelsen af bevillingen. Dokumentationen fremsendes til provstikontoret. Der kan udbetales udlæg til de projektansvarlige.

 

Ansøgningsprocedure

 1. Beslutning om at søge om midler fra udviklingspuljen skal, hvis menighedsråd og provstiudvalg ansøger, vedtages på et menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde og ansøgningen skal vedlægges en kopi af beslutningsprotokollen.
 2. Udfyld ansøgningsskemaet - alle felter skal udfyldes. Hent ansøgningsskemaet her. OBS! Husk at gemme skemaet på egen computer inden udfyldelse, ellers gemmes det udfyldte ikke med.
 3. Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
 4. Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
  Emnefeltet i mail udfyldes: "udviklingspulje ansøgning til "sogne/menighedsråds navn" 

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.