Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Udsnit af kirkeorgel

Ansøgning til reservepuljen

 

Reservepuljens anlægsmidler (anlæg)

Anlægspuljen er oprettet til finansiering af anlægs- og renoveringsopgaver samt større maskinindkøb og teknisk udstyr samt energi- og klimaforbedrende tiltag i provstiets sogne. Puljen omfatter: Kirkebygninger og kirkegårde, sognehuse, tjenesteboliger/udlejede boliger, øvrige bygninger og parkeringsarealer.
 
Beslutning om at ansøge midler fra anlægspuljen skal vedtages på et menighedsrådsmøde og provstiudvalget skal godkende ansøgningen, inden arbejde eller indkøb igangsættes.
Brug gerne ”Tjeklisten” som guide til menighedsrådets overvejelser om anlægsprojekter. Hent "Tjeklisten" her.
 
Tilbud skal indhentes på sammenlignelige grundlag. Hvis tilbud indhentes fra virksomheder med relationer til menighedsrådet, skal der, uanset beløbets størrelse, indhentes tre tilbud.
 
Menighedsrådene afholder udgifterne til deres respektive projekter og fremsender kopier af fakturaer til mail: naestved.provsti@km.dk, som dokumentation for refusion.
 
Af hensyn til likviditeten i den enkelte kirkekasse, kan der efter ansøgning og godkendelse, udbetales á conto beløb. Har menighedsrådet ikke brug for hele det godkendte beløb, går resten tilbage til fællesskabet, så andre får gavn af pengene.
 
Ansøgningsprocedure:
 • Beslutning om at ansøge midler fra anlægspuljen skal vedtages på et menighedsrådsmøde og provstiudvalget skal godkende ansøgningen, inden arbejde eller indkøb igangsættes.
 • Brug gerne "Tjeklisten" som guide til menighedsrådets overvejelser om anlægsprojekter.
  Find tjeklisten her.
 • Puljen søges ved at udfylde ansøgningsskemaet som kan findes her.
 • Alle relevante felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Hvis skemaet modtages mangelfuldt, returneres ansøgningen og kan først behandles ved ny ansøgning til provstiudvalget.
 • Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes sammen med referat fra menighedsrådsmøde og andre bilag: naestved.provsti@km.dk - emnefeltet i mail udfyldes: ”anlægspulje ansøgning til (menighedsrådets navn + projektets navn)".

 

Reservepuljens 5% midler
(drift eller anlæg)

Provstiudvalget har oprettet en reservepulje på op til 5 % af den kirkelige ligning. Menighedsrådene kan søge om midler fra puljen som hjælp til uforudsete udgifter af en størrelse, som kirkekassen har svært ved selv at dække.
 
Som hovedregel kan der ikke søges midler fra 5% puljen efter et arbejde er udført. Der kan dog opstå akutte tilfælde/årsager, hvor det har været umuligt at få en forhåndsgodkendelse. Her tages kontakt til provstikontoret.
 
Ansøgningsprocedure:
 • Beslutning om at søge om midler fra reservepuljens 5% midler skal, hvis muligt, vedtages på et menighedsrådsmøde, og provstiudvalget skal godkende ansøgningen inden arbejde eller indkøb igangsættes. Ved akut opståede situationer, skal provsten orienteres og om muligt give forhåndsgodkendelse.
 • Udfyld ansøgningsskemaet. Der kan ikke henvises til tidligere fremsendte kvartalsrapporter. Hvis blanketten er mangelfuldt udfyldt, kan ansøgningen ikke behandles. Hent ansøgningsskemaet her.  Gem det downloadede ansøgningsskema inden det udfyldes.
 • Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
 • Vedhæft den senest opdaterede kvartalsrapport
 • Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
 • Emnefeltet i mail udfyldes f.eks.: "5% midler - ansøgning til "xxxxxxxxxxx" og "anfør menighedsrådets navn"
 • Ansøgningen behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde. (Bemærk at ansøgningen skal fremsendes 8 dage før mødet.)
 • Ved udbetaling af bevilling skal det endelige regnskab og dokumentation for udgifter, sammen med bankoplysninger, sendes til provstikontoret.

 

Reservepuljens driftsmidler (drift)

F.eks. inventar, IT eller maskiner til kirkegården med indkøbspris under kr. 50.000.

Ansøgningsprocedure:
 • Beslutning om at søge om midler fra reservepuljens driftsmidler skal vedtages på et menighedsrådsmøde, og provstiudvalget skal godkende ansøgningen inden arbejde eller indkøb igangsættes.
 • Udfyld ansøgningsskemaet - alle felter skal udfyldes. Der kan ikke henvises til tidligere fremsendte kvartalsrapporter. Hvis blanketten er mangelfuldt udfyldt, kan ansøgningen ikke behandles. Hent ansøgningsskemaet her. Gem det downloadede ansøgningsskema inden det udfyldes.
 • Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
 • Vedhæft den senest opdaterede kvartalsrapport
 • Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
 • Emnefeltet i mail udfyldes f.eks.: Driftsmidler - ansøgning til "xxxxxxxxxxx" og "anfør menighedsrådets navn"
 • Ansøgningen behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde. (Bemærk at ansøgningen skal fremsendes 8 dage før mødet.)
 • Ved udbetaling af bevilling skal det endelige regnskab og dokumentation for udgifter, sammen med bankoplysninger, sendes til provstikontoret.

 

Reservepuljens udviklingsmidler

Udvikling af menighedsliv på tværs af sognegrænser
Der afsættes fælles midler til udvikling samt skabe økonomisk mulighed for at undersøge, hvordan kirken vedbliver at være en relevant aktør i et samfund i stadig forandring. Ansøgningerne prioriteres efter det princip.

Sognene kan søge midler til finansiering af arrangementer/projekter, som fremmer den overordnede målsætning.

Arrangementer/projekter der går på tværs mellem sognene i provstiet, og som derved kommer mange til gode, har første prioritet.  Arrangementer/projekter, som er sogneorienteret, har anden prioritet.

De afsatte midler skal fremme, at aktiviteter/projekter, som endnu ikke er budgetfastsat, eller som ligger ud over det almindelige aktivitetsliv i kirkerne, kan virkeliggøres gennem finansiering herfra. 
 
Aktiviteter, som forventes at blive en fast del af sognets/sognenes fremtidige tilbud, bør i efterfølgende år, indarbejdes i driftsrammen og dermed ikke længere være berettiget til de øremærkede midler.

Midlerne kan ikke søges til ansættelser, men kan dog søges til tidsbegrænsede projektansættelser.

Efter projektet er afviklet afleveres en skriftlig evaluering til udvalget og provstiudvalget.
En bevilling som ikke er søgt udbetalt, bortfalder efter 12 måneder, og kan genansøges.

Ansøgninger fra menighedsråd og provstiudvalg skal vedlægges en kopi af beslutningsprotokollen, hvor rådet/udvalget har besluttet ansøgningen. Ansøgninger skal være skriftlige og indeholde en beskrivelse af projekt, budget, målgruppe og PR planer. Udvalget kan anmode om yderligere projektinformationer.

Der kan som udgangspunkt søges midler for 12 måneder ad gangen (fra projektet sættes i gang). Ansøgningsfrister:  1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Det til enhver tid siddende udvalg behandler indkomne ansøgninger og indstiller til bevilling af midler afsat til udvikling. Ved uenighed om udlodninger kræves der samtykke fra flertallet af det siddende udvalg. Ved stemmelighed afgøres ansøgningen af provstiudvalget. Ved forfald indkaldes stedfortræder. Det er formandens opgave at sørge for indkaldelse af stedfortræder.

Bevillinger udbetales efter modtagelse af dokumentation for udgiften, og i henhold til beskrivelsen af bevillingen. Der kan udbetales udlæg til de projektansvarlige.
 
 
Ansøgningsprocedure:
 • Beslutning om at søge om midler fra udviklingspuljen skal, hvis menighedsråd og provstiudvalg ansøger, vedtages på et menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde og ansøgningen skal vedlægges en kopi af beslutningsprotokollen.
 • Udfyld ansøgningsskemaet. Hent ansøgningsskemaet her. OBS! Husk at gemme skemaet på egen computer inden udfyldelse, ellers gemmes det udfyldte ikke med.

 

Reservepuljens kirkelige aktiviteter (drift)

De aktiviteter der ikke opfylder krav til ansøgning om udviklingsmidler – (2. prioritet efter udviklingsprojekter).
 
Ansøgningsprocedure:
 • Beslutning om at søge om midler fra reservepuljens driftsmidler til kirkelige aktiviteter skal vedtages på et menighedsrådsmøde, og provstiudvalget skal godkende ansøgningen inden arbejde eller indkøb igangsættes.
 • Udfyld ansøgningsskemaet. Der kan ikke henvises til tidligere fremsendte kvartalsrapporter. Hvis blanketten er mangelfuldt udfyldt, kan ansøgningen ikke behandles. Hent ansøgningsskemaet her. Gem det downloadede ansøgningsskema inden det udfyldes.
 • Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
 • Vedhæft den senest opdaterede kvartalsrapport
 • Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
 • Emnefeltet i mail udfyldes f.eks.: Driftsmidler - ansøgning til "xxxxxxxxxxx" og "anfør menighedsrådets navn"
 • Ansøgningen behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde. (Bemærk at ansøgningen skal fremsendes 8 dage før mødet.)
 • Ved udbetaling af bevilling skal det endelige regnskab og dokumentation for udgifter, sammen med bankoplysninger, sendes til provstikontoret.
Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.