Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Hvem gør hvad i menighedsrådet?

Hvem gør hvad i menighedsrådet?

Formand
Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen. Formandens og næstformandens opgaver består bl.a. i at forberede, udarbejde dagsorden og indkalde til menighedsrådets møder. Lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og sørge for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen og udføres.  Formanden er menighedsrådets primære ”ambassadør”.  
 
"Som formand er min funktion at lede arbejdet i menighedsrådet og at være med til at starte diskussionen om hvor vi skal hen, både kirkeligt og praktisk."
Gustav Nielsen - Formand, menighedsrådet i Sct. Jørgens sogn
 
Sekretæren
Menighedsrådet vælger en sekretær eller kan beslutte, at sekretæropgaverne løses af en af kirkens medarbejdere, eksempelvis kordegnen. Menighedsrådet vælger sekretær for 1 år ad gangen. 
Sekretærens opgave er at sørge for, at udarbejdelse af bekendtgørelser, mødeindkaldelser og dagsordner udføres og udsendes rettidigt, og kan også bestå i at være ansvarlig for kirkebladet og ajourføre sognets hjemmeside.
 
Kontaktperson
Menighedsrådet vælger en kontaktperson for 1 år ad gangen. Som kontaktperson i menighedsrådet varetager du arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke over for præsterne. 
Kontaktpersonens opgaver kan bl.a. bestå i at udarbejde ferieplaner, gennemføre MUS-samtaler, opslå ledige stillinger og ansætte vikarer, eller finde afløsere ifm. sygdom. 
I Næstved Provsti er det muligt at få hjælp til arbejdet som kontaktperson hos provstikonsulent Benny Lykkegaard, Email: BEL@km.dk
 
Det er specielt berigende for mig at deltage i beslutninger om aktiviteter, som menighedsrådet står for.  Det er en stor glæde for mig at opleve, hvor mange af sognets beboere, der deltager ikke alene i højmesser men også i de aktiviteter, som menighedsrådet udbyder. Der er et pænt fremmøde og sognets beboere, specielt den ældre del, som deltager, virker glade og tilfredse med arrangementerne. Det er blevet en ny dimension i mit liv.
Torben Post Pedersen - Kasserer,  menighedsrådet i Herlufsholm sogn

Kassereren
Menighedsrådet vælger en kasserer for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges.
Kassererens opgaver er bl.a. at føre tilsyn med kirkens økonomi og foretage rapportering til menighedsrådet om økonomien.  Deltage i udarbejdelsen af årsbudgettet og deltage i budgetsamråd.
Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller delegeres til en ekstern regnskabsfører eller Landsforeningen af Menighedsråds økonomiafdeling. Fungerer kassereren ikke som regnskabsfører, fører kassereren på menighedsrådets vegne tilsyn med, at regnskabsføreren udfører sine opgaver i overensstemmelse med gældende regler og gældende vedtægt.
I Næstved provsti tilbyder Regnskabskontoret på Næstved kirkegårde at hjælpe menighedsrådene med regnskab og budgetter.
Læs mere om Regnskabskontoret her.

Kirkeværgen
Menighedsrådet vælger en kirkeværge for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. 
Kirkeværgens opgave er at  føre tilsyn med kirkens bygninger og sørge for at der bliver værnet om kirkens kulturværdier. Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølgning på bygningens vedligeholdelsesplan, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver.

 

Det vigtigste ved at være kirkeværge er arbejdet med at bevare og vedligeholde kirkerne. Det er en helt ny verden og meget spændende at møde en masse kompetente fagpersoner inden for f.eks. kirkearkitektur. Det er en glæde, at jeg som kirkeværge kan være med til at sætte aftryk, der også også eksisterer de næste 50 år.
Erik Paludan - Kirkeværge, menighedsrådet i Toksværd/Holme Olstrup pastorat

 

Bygningskyndig
Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige. Den bygningskyndiges opgaver består i at foretage syn sammen med menighedsrådet og fungere som faglig konsulent ved synsforretningerne.

 

Udvalgsarbejde
At indgå i forskellige udvalg er en stor del af menighedsrådsarbejdet og det spiller en stor rolle i oplevelsen og forståelsen af helheden og kompleksiteten i organisationen.

Udvalgsarbejdet kan bestå i at deltage i liturgiarbejdet, hvor der arbejdes med ændringer i gudstjenesten, kommunikationsudvalget, der arbejder med hjemmeside, lokale medier, Facebook etc., børn- og ungeudvalget, der arrangerer sociale aktiviteter og eksempelvis ungdomsgudstjenester. Tiltag som alle er med til at understøtte kirkens forankring i lokalsamfundet.


“Noget af det bedste er når vi, via sammenhold og gode kræfter, også fra dem der hjælper os, bl.a. aktivitetsudvalget, får tingene til at fungere. Feks. en høstgudstjeneste med en kirke, der er pyntet af os i samarbejde, hvor der bliver samlet mange penge ind ved salg af sponsorgaver fra lokale virksomheder og butikker. Penge som går til menighedspleje, koncerter og gode og fuldt bookede menighedsture.”
Line Hansen - Formand, menighedsrådet i Kvislemark-Fyrendal-Førslev sogne


 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.