Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Menighedsrådenes økonomi

Menighedsrådenes økonomi

 

Den lokale økonomi i folkekirken består af sognenes kirkekasser og  provstiudvalgskasser. 

Provstiudvalget meddeler rammebevillinger til menighedsrådene til drift samt særskilte bevillinger til anlæg. 

Menighedsrådene har hovedansvaret for kirkekasserne som afholder lønudgifter til kirkefunktionærer, drifts- og anlægsudgifter vedrørende kirker, kirkegårde, præsteboliger m.v. samt andre udgifter vedrørende det lokale kirkelige liv.

Menighedsrådet udarbejder hvert år budget over kirkekassens indtægter og udgifter for det kommende budgetår. Aflevering af budgetter og regnskab sker efter en særlig tidsplan som kan ses her:

 Årshjul for regnskab og budget i Næstved Provsti

 

Budgetsamråd 
Provstiudvalget indkalder hvert år repræsentanter for menighedsrådene til budgetsamråd for de kirkelige kasser. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet og menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes.

Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.

Menighedsrådet udarbejder derefter, inden for den af provstiudvalget fastsatte driftsrammebevilling og bevilling til anlæg, et budget for det kommende regnskabsår

Se referater og præsentationer fra budgetsamrådene

 

Regnskabskontoret - Næstved kirkegårde
Næstved Kirkegårdes ​​​​​regnskabskontor tilbyder professionel assistance indenfor økonomi og regnskab til menighedsråd.  De har et tæt samarbejde med Næstved Provsti.

Kontoret  kan varetage regnskabsfunktioner vedr. budget, regnskab, rapportering, løn, betalinger og afstemninger. De kan deltage ved menighedsrådsmøder når der er økonomi på dagsordenen, assisterer gerne med upload af dokumenter til DAP’en, samt løser andre administrative opgaver. 

Læs mere om hvad regnskabskontoret kan tilbyde